Basisvindhastighedens grundværdi

Hvad er basisvindhastighed

Basisvindhastighedens grundværdi er defineret som den karakteristiske 10-minutters middelvind i 10m højde over fladt åbent terræn, svarende til terrænkategori II. For at finde middelvindhastigheden, peakhastighedstrykket og dermed vindlasten modificeres basisvindhastighed med faktorer der tager højde for:

  • Terrænets ruhed, i 1-2km radius fra konstruktionen, cr(z)
  • Terrænets orografi (fx bakker, klinter osv), c0(z)
  • Retningsfaktoren, cdir
  • Årstidsfaktoren, cseason
Basisvindhastighed

I Danmark er basisvindhastighedens grundværdi sat til 24m/s overalt bortset fra en randzone i Jylland med lokaliteter, der ligger mindre end 25 km fra Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. I randzonen regnes basisvindhastighedens grundværdi til 27 m/s ved kysten lineært aftagende til 24 m/s ved randzonens ophør. Basisvindhastighed og meget mere kan regnes med PolyWind

Faktor Størrelse
Terrænts ruhed, Cr(z) 0,54 til 1,68
Terrænts ruhed, C0(z) 1,0 til 1,6
Retningsfaktor, Cdir 0,6 til 1,0
Årstidsfaktoren, Cseason 0,7 til 1,0

Den karakteristiske vindlast er baseret på en 50-års vind, hvilket vil sige at der er en årlig sandsynlighed for overskridelse på 2%.

Antal år Sandsynlighed for overskridelse af 50års vind
1 2%
5 10%
10 18%
20 33%
50 64%

Storme i Danmark

Ved flere tidligere storme er der målt meget høje vindhastigheder på målestationer rundt i landet. Disse vindmålinger kan omregnes til en tilsvarende vindhastighed ved standardbetingelserne i 10m højde over åbent fladt terræn. På den måde kan stormene sammenlignes på tværs af forskellige målestationer.

Decemberorkanen 1999 er efter alt at dømme den kraftigste storm i Danmark i nyere tid. Fra Sydjylland over Fyn til Sydsjælland var vinden kraftigere end angivet i DS/EN 1991-1-4. Den maksimale overskridelse på vindhastigheden er ca. 15% svarende til en overskridelse på peakhastighedstrykket på 32%. Da sikkerhedsfaktoren på vindlasten er 50%, var decemberorkanen 1999 altså indenfor hvad konstruktioner i Danmark eftervises til.

Storm Dato Kategori Vindretning
Decemberorkanen 3. december 1999 National storm/orkan kategori 4 Vest
Allan 28. oktober 2013 Regional storm/orkan kategori 4 Sydvest
Bodil 5-6. december 2013 Regional storm/orkan katego-ri 4 Nordvest
Gorm 29. november 2015 Kategori 3 Vest

Litteratur

Eurocode DS/EN, 1991-1-4

DS/EN 1991 DK NA:2024

Jensen, Bjarne Chr. . & Hansen, Svend Ole. (2022). Bygningsberegninger (3. udg.). Akademisk Forlag

Dyrbye, Claës. & Hansen, Svend Ole. (1989). SBI-Anvisning 158 : Vindlast på bærende konstruktioner. Statens Byggeforskningsinstitut

Cappelen, John. (2021, 26. marts). Storm og ekstrem vind i Danmark: -opgørelser og analyser til og med 2020. Danmarks Meteorologiske Institut. https://www.dmi.dk/fileadmin/Rapporter/2021/DMIRap21-07.pdf

Cappelen, John. (2013, 11.. december). Bodil og det beskidte dusin. I: DMI. https://www.dmi.dk/nyheder/2013/bodil-og-det-beskidte-dusin

Request a demo